Asanas

Urdvha Mukha Svanasana
Ustrasana
Padmasana
Utthita Parsvakonasana
Salamba Sirsasana